adres

ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha

Ślad węglowy

Ślad węglowy firmy, znany również jako emisje CO2 (dwutlenku węgla) firmy lub emisje gazów cieplarnianych, odnosi się do całkowitej ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery jako wynik działań i działalności danej firmy. Najważniejszym składnikiem tych emisji jest dwutlenek węgla (CO2), ale obejmuje również inne gazy cieplarniane, takie jak metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O).

Ślad węglowy firmy jest mierzony w tonach CO2 lub ekwiwalentach CO2 (eCO2), co oznacza, że uwzględnia się wpływ innych gazów cieplarnianych, przeliczając je na ekwiwalent CO2. Obliczanie śladu węglowego firmy jest ważnym narzędziem, które pozwala na monitorowanie i analizowanie wpływu działalności danej organizacji na środowisko.

Emisje CO2 firmy mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym:

 1. Spalanie paliw kopalnych w procesach produkcyjnych lub generowanie energii.
 2. Używanie pojazdów służbowych, które wykorzystują paliwo kopalne.
 3. Emisje wynikające z transportu i dostaw zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
 4. Emisje związane z produkcją lub utylizacją produktów.
 5. Zużycie energii w siedzibach firmy, biurach czy zakładach produkcyjnych.

Świadomość śladu węglowego firmy jest coraz bardziej istotna, ponieważ organizacje dążą do redukcji swojego wpływu na klimat i środowisko naturalne. Wprowadzenie strategii redukcji emisji CO2 może obejmować zastosowanie bardziej efektywnych technologii, ograniczenie zużycia energii, inwestycje w odnawialne źródła energii, optymalizację logistyki oraz podejmowanie bardziej zrównoważonych decyzji biznesowych.

Pomiar i monitorowanie śladu węglowego firmy są kluczowe w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i podejmowaniu skutecznych działań w kierunku walki z zmianami klimatycznymi.

Poniżej prezentujemy nasze wyniki za 2021 rok:

Legenda:
Emisje — Wynik całkowitych emisji rocznych Twojej firmy w Zakresie 1 i 2.
Emisje na m2 — Wynik emisji rocznych przypadających na 1m 2 całkowitej powierzchni Twojej firmy.
Emisje na pracownika — Wynik emisji rocznych przypadających na jednego pracownika Twojej firmy.
Emisje na roczny obrót firmy — Wynik emisji rocznych przypadających na 1 tys. PLN obrotu Twojej firmy.

 

Różnica między metodą location-based i market-based:
Location-based: Metoda oparta na lokalizacji, która odzwierciedla średnią intensywność emisji w sieciach, wykorzystując głównie dane dotyczące średniego wskaźnika emisji dla danej sieci.
Market-based: Odzwierciedla emisje energii elektrycznej celowo wybrane przez przedsiębiorstwa (lub ich brak wyboru). W ramach tego podejścia wskaźniki emisji pochodzą z instrumentów umownych, które obejmują wszelkiego rodzaju umowy między dwiema stronami dotyczące sprzedaży i zakupu energii.

 

Kalkulację należy traktować wyłącznie jako estymację śladu węglowego. Nie stanowi ona wyłącznej metodyki obliczeń dokonywanych przez Fundację Climate Strategies Poland oraz nie uwzględnia w sposób wyczerpujący wszystkich okoliczności mających wpływ na obliczenie śladu węglowego.
Wykorzystane w opracowaniu współczynniki emisji GHG, spośród powszechnie dostępnych, charakteryzują się istotnością:

 • czasową – wskaźniki adekwatne/najbliższe dla okresu, dla którego liczony jest ślad węglowy,
 • geograficzną – wskaźniki reprezentatywne dla obszaru, dla którego liczony jest ślad węglowy,
 • technologiczną – wskaźniki uwzględniające stosowaną technologię, dla której liczony jest ślad węglowy.

Polegamy na współczynnikach z uznanych, recenzowanych, oficjalnie publikowanych źródeł:

 • krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych,
 • stowarzyszeń branżowych,
 • ośrodków odpowiedzialnych za regulacje prawne, monitoring, statystykę w adekwatnych obszarach.

Nasze podejście jest zgodne z zapisami metodyk GHG Protocol, IPCC, a także wskazanych norm. 112006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories . Chapter 2: Approaches to Data Collection; GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard; PAS 2050:2011

Dźwignie redukcji śladu węglowego w Zakresach 1 i 2
Dźwignie redukcji śladu węglowego to czynności przyczyniające się do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych ze źródeł, które mają duży udział w całkowitym śladzie węglowym przedsiębiorstwa w Zakresie 1 i 2.
Przykład:
Emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze zużycia zakupionej energii elektrycznej na własny użytek stanowią 80% całkowitego śladu węglowego przedsiębiorstwa w Zakresie 1 i 2. Dźwignią redukcyjną określa się przejście z zakupu energii elektrycznej, pochodzącej z paliw kopalnych, na energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych (OZE). Emisje ze zużycia energii elektrycznej pochodzącej z OZE są równe 0 w Zakresie 2, dzięki czemu, ślad węglowy firmy w Zakresie 1 i 2 zmniejszy się o 80%.

 
 

 

Ślad węglowy wyliczono narzędziami udostępnionym przez fundację CLIMATE STRATEGIES POLAND z siedzibą w Gdańsku.

https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/