adres

ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODOinformujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7, NIP: 543-020-04-19, REGON: 000127367, e-mail: biuro@nasycalnia.eu.

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nasycalnia.eu lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.


3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.


4.Miejsca monitorowane  zostały oznaczone, a monitoring wizyjny obejmuje:
1)    Plac magazynowy do sezonowania podkładów

2)    Plac składowy drewna

3)    Przejazd kolejowy z placem składowania podkładów wycofanych z eksploatacji

4)    Hala produkcyjna „B” ( hala traków )

5)    Budynek socjalny- wejście

6)    Plac wyrobów gotowych- plac załadunkowy

7)    Hala produkcyjna „A”

8)    Budynek produkcyjny- wejście do hali cylindrów impregnacyjnych5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
a)    listownie:  Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. ,17-240 Czeremcha,ul.Fabryczna 7

b)    poprzez adres e-mail: biuro@nasycalnia.eu.   

c)     telefonicznie: +48 85 731 88 01

 
6. Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a)   na wniosek osób trzecich;

b)   na wniosek organów prowadzących postępowania;

 

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się

na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.


8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 
9.Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.
 
10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 
11. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
13. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania.